OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU

I. Bilet

1.Wykupienie biletu upoważnia do przejazdu autobusem na wyznaczonej trasie, jest równoznaczne z akceptacją „ogólnych warunków przewozu”.

2.O ile nie zastrzeżono inaczej, bilet ważny jest 6 miesiący od daty rozpoczęcia pierwszej podróży, co oznacza, że najpóźniej termin wyjazdu w trasę powrotną nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty rozpoczęcia pierwszej podróży zapisanej w bilecie.

3.Bilet jest imiennym dokumentem uprawniającym do przejazdu i nie może być odstępowany innej osobie.

4.Przewoźnik nie wystawia duplikatów ani nie zwraca należności za bilety zagubione, skradzione lub zniszczone.

5.Dla uzyskania zniżki wymagane jest przy zakupie przedstawianie stosownego dokumentu uprawniającego do zniżki.

II. Bagaż

1.Każdemu podróżnemu przysługuje prawo przewozu bagażu w ramach ceny biletu jednej sztuki bagażu o wadze do 25 kg oraz bagażu podręcznego do 5 kg.

2.Za każdą dodatkową sztukę bagażu pobierana jest dodatkowa opłata, której wysokość jest określana proporcjonalnie do wielkości i wagi bagażu dodatkowego i jest określana przez obsługę autokaru. Bagaż dodatkowy powinien być zgłoszony w miejscu zakupu biletu, lub telefonicznie do Biura przed wyjazdem.

3.O możliwości zabrania bagażu dodatkowego i jego wielkości każdorazowo decyduje obsługa autokaru, może odmówić w przypadku braku wolnego miejsca na dodatkowe bagaże.

4.Przewoźnik może odmówić zabrania bagażu zawierającego: – substancje zagrażające bezpieczeństwu pasażerów i obsługi autokaru – rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów.

5.Odpowiedzialność przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest określona do kwoty 400 zł. W przypadku bagażu o większej wartości podróżny winien ubezpieczyć taki bagaż i powinien posiadać przy sobie polisę ubezpieczeniową.

6.Bagaż pozostawiony w autokarze jest przechowywany przez 1 miesiąc na koszt podróżnego.

7.Za rzeczy przewożone poza lukiem bagażowym, bagaż podręczny, dokumenty, biżuteria, gotówka i inne przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.

8.Przewóz zwierząt jest zabroniony.

9.Reklamacje dotyczące bagażu przyjmowane są bezpośrednio przez obsługę autokaru wyłącznie w chwili wydania

10.Każdy bagaż w luku jest opisany imieniem i nazwiskiem podróżnego.

III. Rezerwacje, zmiany, zwrot należności za bilet

1.Centralną rezerwację miejsc prowadzi Izabela s.c.

2.Rezerwacji powrotu w przypadku biletu typu OPEN należy dokonać nie później niż 14 dni przed planowanym powrotem w miarę wolnych miejsc- nie dokonanie zamknięcia biletu OPEN powoduje jego unieważnienie.

3.Zmiany terminu dokonuje się nie później niż na 1 dzień przed wyjazdem. Bilet ze zmienioną datą wyjazdu nie podlega zwrotowi.

4.Wszystkie zmiany muszą być opisane na bilecie wraz z datą, pieczątką i podpisem osoby, która dokonała zmiany.

5.W przypadku rezygnacji klienta z przejazdu biuro potrąca: 100% ceny biletu – w dniu wyjazdu 50% ceny biletu – od 1 do 3 dni przed terminem wyjazdu 25% ceny biletu – od 3 do 7 dni przed terminem wyjazdu 10 % ceny biletu – od 7 do 10 dni przed terminem wyjazdu Przewoźnik nie zwraca pieniędzy za niewykorzystanie przejazdu powrotnego.

IV. Prawa i obowiązki pasażera

1.Pasażer zobowiązany jest do stawienia się na przystanku minimum 30 min. przed planowanym odjazdem autokaru.

2.Pasażer wsiadając do autokaru ma obowiązek okazać ważny bilet lub potwierdzenie zapłaty w przypadku odbioru biletu w autokarze.

3.Pasażer przed zakupieniem biletu winien zapoznać się z ogólnymi warunkami przewozu.

4.Pasażer zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów celno – dewizowych obowiązujących w poszczególnych państw tranzytowych i docelowych.

5.W autokarach obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających ( narkotyków itp.)

6.Pasażerowie proszeni są o podporządkowanie się zarządzeniom obsługi autokaru wynikającym z realizacji obowiązków zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przejazdu, a także dbałości o mienie pasażerów i przewoźnika.

7.Pasażer odpowiada finansowo za szkody wyrządzone w autobusie z jego winy do wysokości naprawienia szkody.

8.Pasażer może zmienić miejsce wsiadania lub wysiadania z autobusu, po wcześniejszym zgłoszeniu i akceptacji przewoźnika ( na piśmie).

9.Ewentualne skargi i zażalenia związane z realizacją umowy przewozu przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej do 14 dni od zakończenia podróży.

V. Prawa i obowiązki przewoźnika

1.Autokar obsługujący linię jest odpowiednio oznaczony tablicą informacyjną.

2.Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze gdy pasażer: – nie przestrzega warunków umowy o przewóz – znajduje się w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub w stanie wskazującym na chorobę zakaźną, – zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych pasażerów i obsługi autokaru .

3.Przewoźnik ma prawo pozostawienia pasażera na trasie jeżeli nie posiada on wymaganych dokumentów do przekraczania granicy lub nie stosuje się do przepisów celno – dewizowych.

4.Przewoźnik może skrócić czas przyjazdu do miejsc docelowych maksymalnie do 3 godzin przed planowanym przyjazdem, nie zakłócając komfortu podróżnych.

5.Przewoźnik nie odpowiada za przerwy, odwołanie kursów opóźnienia w podróży powstałe z niezależnych od niego przyczyn ( np. żywioły, decyzje wojsk i policji, odprawy graniczne i inne ).

6.W szczególnych przypadkach przewoźnik zastrzega sobie prawo zmiany trasy ( np. przeprawy promowej).

7.Na czas podróży pasażer w autobusie ubezpieczony jest przez przewoźnika w ramach obowiązujących ubezpieczeń komunikacyjnych.

Izabela BusREGULAMIN